Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Νέα διαδικασία έγγραφής ίππων στο Μητρώο Ίππων της ΕΟΙ

 

Μαρκόπουλο, 16 Μαΐου 2023

Αρ. πρωτ. 167

 

Προς

τα Σωματεία - Μέλη

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

 

Θέμα : Νέα διαδικασία έγγραφής ίππων στο Μητρώο Ίππων της ΕΟΙ

 Σας ενημερώνουμε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΙ στις 02.05 2023 και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 726/107637-21.04.2022 (Β΄2028) και σε εφαρμογή του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963, για την εγγραφή ίππου στο Μητρώο της ΕΟΙ και την έκδοση διαβατηρίων ίππων, η διαδικασία ορίζεται ως εξής:

Α. Εάν ο ίππος προέρχεται από χώρες εξωτερικού ή διαθέτει έντυπο ταυτοποίησης ιπποειδούς από Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, πρέπει να προσκομισθούν στην ΕΟΙ:

 1. το διαβατήριο της χώρας προέλευσης ίππου
 2. το δελτίο καταχώρησης ίππου (https://hef.gr/index.php/el/omospondia/ekdosi-deltiwn)
 3. τιμολόγιο αγοράς ή επίσημη πράξη μεταβίβασης του ίππου στα οποία να αναγράφεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης ή πωλητής και ο νέος ιδιοκτήτης
 4. υπεύθυνη δήλωση (επικυρωμένη ή ηλεκτρονική) του νέου ιδιοκτήτη σχετικά στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιοκτησία του ίππου
 5. παράβολο  εγγραφής στο μητρώο όπως αυτό ορίζεται στο οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ

Β. Εάν ο ίππος είναι γεννημένος στην Ελλάδα, πρέπει να προσκομισθούν στην ΕΟΙ:

 1. διαβατήριο της ΕΟΙ με συμπληρωμένο το σχεδιάγραμμα και σφραγισμένο από εξουσιοδοτημένο κτηνίατρο. Το έντυπο διαβατήριου μπορεί να προμηθευτεί ο ιδιοκτήτης ή τρίτος από την ΕΟΙ κατόπιν πληρωμής παράβολου όπως αυτό ορίζεται στο οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ
 2. το δελτίο καταχώρησης ίππου (https://hef.gr/index.php/el/omospondia/ekdosi-deltiwn)
 3. το έντυπο ταυτοποίησης ιπποειδούς (https://hef.gr/index.php/el/omospondia/ekdosi-deltiwn)
 4. υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία να βεβαιώνεται η ιδιοκτησία του ίππου

Για την εγγραφή του ίππου απαιτείται η εγκατάσταση στην οποία σταβλίζεται, να έχει λάβει κωδικό εγκατάστασης από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας στην οποία ανήκει.

Γ. Για την αλλαγή ιδιοκτήτη ίππου στο Μητρώο της ΕΟΙ, πρέπει να προσκομισθούν στην ΕΟΙ

 1. το διαβατήριο του ίππου
 2. τιμολόγιο αγοράς ή επίσημη πράξη μεταβίβασης του ίππου στα οποία να αναγράφεται ο προηγούμενος και ο νέος ιδιοκτήτης
 3. σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα του πεδίου 2, υπεύθυνες δηλώσεις (επικυρωμένες ή ηλεκτρονικές) του παλιού και νέου ιδιοκτήτη σχετικά με την μεταβίβαση του ίππου
 4. παράβολο  αλλαγής ιδιοκτησίας όπως αυτό ορίζεται στο οικονομικό προσάρτημα της ΕΟΙ

Επισημαίνουμε ότι τα διαβατήρια και τα απαραίτητα έγγραφα, θα πρέπει να κατατίθενται στην ΕΟΙ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία δήλωσης του ίππου σε αγωνιστική εκδήλωση.  Τέλος, σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών καθώς και η πλήρης συμπλήρωσή τους. Σε διαφορετική περίπτωση η έκδοση και εγγραφή θα είναι αδύνατο να ολοκληρωθεί έως την προσκόμιση ή συμπλήρωσή τους.

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

 

Από την Γραμματεία

της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Theometrics
 • Theometrics Logo
 • Petros Petropoulos
 • Defender
 • Husqvarna
 • Nuxe
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Connoly
 • Duxiana
 • Superfastferries
 • Hertz
 • Luxury Sports
 • Newalert
 • Pegaso
 • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
 • Photobit