Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση

Τακτική Γενική Συνέλευση ΕΟΙ 27/3/24, ώρα 14.00

Μαρκόπουλο, 5/3/24

Προς τα σωματεία – μέλη της ΕΟΙ

Εν όψει της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΟΙ, τη Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ώρα 14.00, στα Γραφεία της στο ΟΚΙΜ,  συνημμένα παρακαλούμε βρείτε: 

α. την  35/06.02.2024 Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ, όπως έχει αναρτηθεί από την ημερομηνία αυτή στην ιστοσελίδα της ΕΟΙ,

β. την 90/05.03.2024 Συμπληρωματική Πρόσκληση με τη συμπλήρωση του θέματος «Τροποποίηση και εναρμόνιση του Καταστατικού της ΕΟΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999, όπως ισχύει»  υπό την προϋπόθεση ότι θα εγκριθεί το θέμα από τη Γενική Συνέλευση. Η τροποποίηση του Καταστατικού αφορά κυρίως το άρθρο 4 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ, παρ. 3 .

β  την 6280/04.03.2024 απόφαση έγκρισης της ΓΓΑ με τον εγκεκριμένο κατάλογο με τα σωματεία – μέλη της ΕΟΙ με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

γ. σχέδιο του Κανονισμού Αντιντόπινγκ και Προστασίας Αθλητών & Ίππων και με τις προτεινόμενες από το ΔΣ τροποποιήσεις, μετά από εισήγηση της Κτηνιατρικής Επιτροπής της ΕΟΙ

δ. υποδείγματα ορισμού εκπροσώπου σωματείου στη Γενική Συνέλευση της ΕΟΙ.

Ακόμη, πριν την Γενική Συνέλευση θα σας σταλούν τα οικονομικά στοιχεία, μόλις ολοκληρωθεί ο έλεγχος από τους ορκωτούς ελεγκτές,

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι, τα Σωματεία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στην Ε.Ο.Ι. τους αντιπροσώπους τους τακτικούς και αναπληρωματικούς εγγράφως πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, με σχετική εξουσιοδότηση υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου, μαζί με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένης της υπογραφής των αντιπροσώπων υπό της αστυνομικής αρχής ή ηλεκτρονικά μέσω gov.gr, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κανένα από τα κωλύματα που προβλέπει ο Ν. 2725/99 ως ούτος ισχύει και ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί είναι τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Τα έγγραφα εκπροσώπησης θα πρέπει να υποβληθούν στην ΕΟΙ έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024, για τον έγκαιρο έλεγχο της νομιμότητάς τους, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ι., (καταστατικό Άρθρο 7 παρ.8).

 

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι στη διάθεση σας για τυχόν διευκρινίσεις.

 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Metka

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Theometrics
 • Theometrics Logo
 • Petros Petropoulos
 • Defender
 • Husqvarna
 • Nuxe
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Connoly
 • Duxiana
 • Superfastferries
 • Hertz
 • Luxury Sports
 • Newalert
 • Pegaso
 • ΙΑΣΩ Γενική Κλινική
 • Photobit