Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση 4/9

Ηλεκτρονικό Μητρώο ΓΓΑ

Μαρκόπουλο, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Προς τα σωματεία – μέλη της ΕΟΙ

 

Σας προωθούμε την υπ. αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΑ/468468/01-09-2020, ΑΔΑ: ΩΜΦΧ4653Π4-5ΞΕ (ΦΕΚ3675/Β/03-09-2020) Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων για την αίτηση εγγραφής και τον έλεγχο αυτής των αθλητικών σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του αρ. 142 του Ν.4714/2020».

Καλούμε όσα σωματεία της ΕΟΙ δεν έχουν ήδη προβεί στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο της ΓΓΑ να το κάνουν άμεσα, λαμβάνοντας υπόψη και τις προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 (σελ.4) της ως άνω υπουργικής απόφασης.

Η Γραμματεία της ΕΟΙ είναι όπως πάντα στη διάθεση σας.

 

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • Griffin Logo
 • COSMOTE TV
 • Photobit