Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

Αναζήτηση

Ανακοίνωση 14/10

 «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020»

Προς τα Σωματεία – Μέλη της ΕΟΙ στην Αττική

Αγαπητοί Κύριοι,

Επισυνάπτουμε την υπ. αριθμ. Πρωτ. 2963 από 6.10.2020 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Σας ενημερώνουμε ότι στο Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α' 197/12.10.2020) συμπεριλήφθηκε με Τροπολογία το Άρθρο 66 παρ. 4.

Σύμφωνα με αυτή την Τροπολογία συμπεριλαμβάνονται και οι δραστηριότητες αθλητικών ομίλων (Απόφαση Περιφέρειας, Παράρτημα 1 σελ 39) στις επιχειρήσεις που μπορούν να επιχορηγηθούν από τους ΟΤΑ Β (Περιφέρειες) μέσα από το εγκεκριμένο κονδύλι των διακοσίων εκατομμυρίων (200.000.000) Ευρώ με συγχρηματοδότηση από Ελλάδα και ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020 της Περιφέρειας Αττικής και του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πρόκειται για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική» και συγκεκριμένα:

"4. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης 5.000,00 € και μέγιστο 50.000,00 €.

5. Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Αττικής."

Οι προτάσεις χρηματοδότησης από τους ομίλους πρέπει να είναι σύμφωνες με την Πρόσκληση της Δράσης (σελ 6 της Απόφασης Περιφέρειας).

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίστηκε το διάστημα από 12/10/2020 ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 6/11/2020 ώρα 15.00.

Από την Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας

 

ΕΘΝΙΚΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

 • Metka
 • Protergia

ΧΟΡΗΓΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 • Pharmathen
 • Remiuares
 • Argus Pack
 • Royalty Hotels & Suites
 • Aegean
 • Connoly Logo
 • Superfastferries
 • Blue Star Ferries
 • Anek Lines
 • Hertz
 • Newalert
 • Iatriko
 • Sail La Vie
 • Kappa
 • Admiral
 • JWI
 • Griffin Logo
 • COSMOTE TV
 • Photobit